แบบฟอร์มขอสินเชื่่อ

1

2

3

4

5

6

ขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น

นโยบายการป้องกันความลับลูกค้า

ส่วนที่ 1 การให้ความยินยอมเพื่อการยืนยันและระบุตัวตน ตามที่บริษัทในกลุ่มบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทในกลุ่มสบาย”) ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่ดีที่สุดและได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายตรงต่อตามความต้องการมากที่สุด จึงได้ขอให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการเก็บ รวมรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น บริษัทในกลุ่มสบาย ได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอม ดังนี้ ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในกลุ่มสบาย (ดังรายชื่อที่ปรากฏท้ายหนังสือให้ความยินยอมนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว) ซึ่งข้าพเจ้าตกลงใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสบาย ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้และต่อเนื่องไปถึงวันและภายหลังวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปด้วย ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น) ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตนของข้าพเจ้า (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) รวมถึงข้อมูลชีวภาพของข้าพเจ้า (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า เป็นต้น) ตลอดจนข้อมูลภาพหรือเสียงที่มีการบันทึก (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและระบุตัวตนของข้าพเจ้าในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด รายชื่อกลุ่มบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ (ก) บริษัทในกลุ่มสบาย ได้แก่ (1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (3) บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (4) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (5) บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด (6) บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (7) บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำกัด (8) บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (9) บริษัท สบาย ฟู๊ด พลัส จำกัด (10) บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (11) บริษัท แพลท ฟินเซิร์ฟ จำกัด (12) บริษัท เทโร สบาย จำกัด (13) บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท สบาย เทค จำกัด (14) บริษัท วีดีพี โฮลดิ้ง จำกัด (15) บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด (16) บริษัท สบาย วอช จำกัด (17) บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (18) บริษัท สบาย พอซ จำกัด (19) บริษัท สบาย สปีด จำกัด (20) บริษัท สปีดดี้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด (21) บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (22) บริษัท สยาม เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (23) บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กซ์เพรส จำกัด (24) บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (ข) พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ (1) บริษัท ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส จำกัด (2) บริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัด (3) บริษัท ไทยแวน เซอร์วิส จำกัด (4) บริษัท จีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด (5) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (9) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (10) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (11) ธนาคารออมสิน (12) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (13) บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด (14) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (15) บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (16) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (17) บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (18) บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (19) บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) การถอนความยินยอม ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่าน Application ของบริษัทหรือติดต่อ Call Center โทร. 02009-0500 และหรือช่องทางที่บริษัทในกลุ่มสบายกำหนดในภายหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการยกเลิกการให้คำยินยอมได้ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในกลุ่มสบาย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนคำยินยอม การสอบถามสิทธิอื่น ๆ ของข้อมูล 1. Call Center โทร. 02009-0500 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง Line: @sabuygroup 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทาง website กรอกรายละเอียดส่ง Email มาที่ callcentersupport@sabuytech.com