แบบฟอร์มขอสินเชื่่อ

1

2

3

4

5

6

ขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น

นโยบายการป้องกันความลับลูกค้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการของ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการแสดงตนในการใช้บริการของบริษัท รวมถึงใช้ข้อมูลในการติดต่อเพื่อบริการทุกประเภทด้านสินเชื่อ ในทุกช่องทางที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต

นโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ

บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการ ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าตามที่ได้รับความยินยอม และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน หรือตามระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ใน www.sabuycap.com

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่

1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ตามที่ท่านประสงค์

2. ทางบริษัทฯ ได้รับการร้องขอจากลูกค้า และลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง